25 Σεπ 2011

Η Ιστορία της UNESCO μέσα από τις αφίσες της

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με ιδιαίτερη χαρά, ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, προλογίζω την παρούσα έκδοση με τίτλο «Η ιστορία της UNESCO μέσα από τις αφίσες της», διότι θεωρώ ότι οι σκοποί του Οργανισμού μας συμπλέουν με τους θεμελιώδης σκοπούς της UNESCO όπως αυτοί εμπεριέχονται στην Ιδρυτική της Πράξη.
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Χαλκιδικής (Π.Ο.Χ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής. Σε γενικές γραμμές οι σκοποί του είναι πολυδιάστατοι και διεπιστημονικοί. Αφορούν τον τομέα της Παιδείας, του Πολιτισμού, των Κοινωνικών θεμάτων καθώς και την έρευνα – μελέτη για την καταγραφή και ανάδειξη της ιστορικής – λαογραφικής και εν γένει πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής και όχι μόνο. Επίσης πρωταρχικό μέλημα του Π.Ο.Χ. είναι η εύρυθμη λειτουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Χαλκιδικής, η μέριμνα για τη λειτουργία του Αριστοτελικού Κέντρου Χαλκιδικής, η διοργάνωση ποικίλων μορφωτικών σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδος (π.χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και με διάφορους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς-Φορείς, καθώς και με τον ανά τον κόσμο Απόδημο Ελληνισμό. Ακόμα, αποτελεί βασικό μέρος των προτεραιοτήτων του Π.Ο.Χ., η στήριξη δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής με τη συμμετοχή πολιτικών, νομικών, εκπαιδευτικών, ιατρικών και θρησκευτικών φορέων.
Ο Π.Ο.Χ. εμπνευσμένος από τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, είναι πεπεισμένος ότι η προτεραιότητα του ανθρώπινου όντος, όχι μόνο ως παράγων αλλά και ως τελικός σκοπός κάθε ανάπτυξης, είναι η αναγκαιότητα της προώθησης της πλήρους ολοκλήρωσής του σε όλες τις διαστάσεις και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση του ατόμου στον Πολιτισμό και την Παιδεία.
Εξάλλου η χρήση από τους Έλληνες της Αρχαιότητας της λέξεως «Παιδεία» αναφερόμενη συγχρόνως στην Παιδεία και τον Πολιτισμό, καταδεικνύει χωρίς αμφιβολία ότι αυτές οι δυο έννοιες υπήρξαν αδιαχώριστες. Ο Πολιτισμός, που είναι το σύνολο των πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν μια κοινωνία, και περιλαμβάνει επίσης τρόπους ζωής, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, τα συστήματα αξιών και παραδόσεων, βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση με την έννοια της Παιδείας, η οποία είναι κινητήρια δύναμη μιας διαδικασίας για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, και η οποία επιτελείται δια βίου και αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου σε διανοητικό, φυσικό και συναισθηματικό επίπεδο.
Αφού λοιπόν η παιδευτική πράξη έχει ως καθήκον όχι μόνο τη μετάδοση γνώσεων, αξιών και άλλων συστατικών του Πολιτισμού στον οποίο ανήκει το άτομο, αλλά κυρίως να προάγει την δεκτικότητα και τη νοητική ικανότητα των ατόμων να πλουτίζουν τόσο τη δική τους όσο και των άλλων την πολιτισμική καλλιέργεια, γεγονός που συμβάλλει σε μια καλύτερη ένταξη του ατόμου στην κοινωνική και οικονομική ζωή, καθώς και στη διαμόρφωση των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων, εκ των οποίων εξαρτάται κάθε ανάπτυξη τόσο ηθική όσο και υλική.
Τοιουτοτρόπως ο Π.Ο.Χ., ως Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Φορέας Δημοσίου Δικαίου, αναγνωρίζοντας τον πρωταρχικό χαρακτήρα της σχέσης μεταξύ Παιδείας/Εκπαίδευσης και Πολιτισμού/Πνευματικής καλλιέργειας και ότι το θεμελιώδες καθήκον κάθε Πολιτισμού  είναι η Παιδεία, που το έργο της δεν είναι μόνο μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας αλλά και αξιών και άλλων συστατικών του πολιτισμού (πνευματικών, διανοητικών, συναισθηματικών που διακρίνουν μια κοινωνία) στον οποίον ανήκουν τα άτομα, αποφάσισε στο πλαίσιο των «Καινοτόμων δράσεων στην Εκπαίδευση», την προώθηση του «Συστήματος Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO» σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της Χαλκιδικής και να υλοποιήσει δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής του στα ιδανικά και στα οράματα της UNESCO.
Ο Π.Ο.Χ θεωρεί, ότι το σκεπτικό, η φιλοσοφία και τα περιεχόμενα της «εκπαίδευσης για παγκόσμια κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη και για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» δηλαδή μιας «Παιδείας με Διαπολιτισμική Διάσταση» που εφαρμόζεται στο ανωτέρω Σύστημα της UNESCO και η οποία εμπεριέχει τους σκοπούς, τα ιδανικά και τις οικουμενικές αξίες, όπως όλα αυτά υιοθετηθήκαν από την Ιδρυτική Πράξη της UNESCO και αποτελούν πυρήνα των προγραμμάτων της ανά τον κόσμο, μια τέτοιου είδους λοιπόν εκπαίδευση, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των πολυπολιτισμικών κοινωνιών του 21ου αιώνα.
Δεδομένου, ότι τα τελευταία χρόνια στα σχολεία της Χαλκιδικής, όλων των βαθμίδων,  φοιτά μεγάλος αριθμός παιδιών ξένης καταγωγής, η εφαρμογή μιας Παιδείας, που να δημιουργεί πολίτες με ρίζες στους δικούς τους πολιτισμούς αλλά ταυτόχρονα ανοιχτούς σε άλλους πολιτισμούς και στρατευμένους στην πρόοδο της κοινωνίας , δηλαδή πολίτες που να «μαθαίνουν να ζουν μαζί με άλλους», είναι απόλυτα αναγκαία.
Αναμφισβήτητα, για την καλύτερη και πιο εποικοδομητική λειτουργία του Συστήματος Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO, απαραίτητη και βασική προϋπόθεση είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα υλοποιήσουν στο σχολείο τους τα προγράμματα της UNESCO, καθώς και η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στα θέματα (άξονες) του ανωτέρω Συστήματος.
Στο σημείο αυτό θεωρώ απαραίτητο να τονίσω ότι το παρόν πόνημα μέσω των αφισών προσφέρει ένα άριστο παιδαγωγικό υλικό που εμπεριέχει όλα εκείνα τα θέματα – θέματα διαρκώς επίκαιρα και ενδιαφέροντα όπως Παιδεία για έναν Πολιτισμό Ειρήνης, Ανθρώπινα Δικαιώματα, ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, η αξία των Γλωσσών, ο άνθρωπος και το περιβάλλον του- που θα πρέπει να αναπτύσσονται σε κάθε είδους εκπαίδευση (τυπική ή άτυπη), ώστε όλα τα άτομα να γίνονται ενεργοί πολίτες, όχι μόνο στο στενό κοινωνικό τους ή εθνικό τους περιβάλλον, αλλά σε ένα ευρύτατο με διεθνή διάσταση. Μ’ αυτό λοιπόν το σκεπτικό ότι το πρώτο και ουσιώδες καθήκον κάθε πολιτισμού είναι η παιδεία και ότι η παιδεία είναι παράγων κοινωνικό-πολιτισμικής ανάπτυξης, ο Π.Ο.Χ. αποφάσισε, σε συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων να αναλάβει την έκδοση του πονήματος της Ευφροσύνης Μπαλασσά-Φλέγκα, PhD Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθηγήτριας-expert της Διαπολιτισμικής Πολιτικής-UNESCO, ώστε να συμβάλει στη διάδοση μιας εκπαίδευσης ποιότητας, όπως αυτή σχεδιάστηκε από την UNESCO, και η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός πολίτη του "οικουμενικού χωριού" που να κατανοεί την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση λαών και εθνών, γεγονός που είναι το σήμα κατατεθέν των καιρών μας και που δημιουργεί τις συνθήκες μιας βιώσιμης διεθνούς συνεργασίας.

Σωτήριος Σαπουντζής
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Χαλκιδικής

Το βιβλίο διατίθεται από το Κέντρο UNESCO "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου